سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حکیمه علوی – گروه اکولوژی، مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ک
ندا حسیبی – گروه اکولوژی، مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ک
عفت السادات احمدی موسوی – گروه اکولوژی، مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ک

چکیده:

برخی لیگاندهایی که قابلیت اتصال به فلزات را دارند، مانند اسیدهای آلی و آمینو اسیدها در مکانیسم پالایش فلزات بوسیله گیاهان شرکت دارند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر اسیدهای کربوکسیلیک (سیترات، فومارات و اگزالات) و اسید آمینه هیستیدین روی جذب کادمیوم توسط گیاهان کلزا بعنوان گیاه بیش تجمع دهنده فلزات بود. نتایج نشان داد که اسیدهای کربوکسیلیک موجب افزایش تجمع کادمیوم در گیاهچه های کلزا می شوند. تنش Cd موجب کاهش پارامترهای رشد و افزایش پراکسیداسیون غشا شد. کاربرد خارجی اسیدهای آلی موجب بهبود اثر سمیت Cd افزایش رشد و کاهش پراکسیداسیون در گیاهچه های کلزا گردید. به نظر می رسد می توان با کاربرد برون زای اسیدهای آلی، میزان پاکسازی محیط را از فلز کادمیوم توسط گیاهان کلزا بهبود بخشید.