سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی بهارلوئی یانچشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمحمدحسن مرتضوی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سید اصغر موسوی – استادیار بخش باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار مح
نورالله معلمی – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر پوترسین و گرمادهی متناوب بر روی خصوصیات کیفی میوه هلو در طول دوره انبارداری آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. میوه ها پس از برداشت با پوترسین در غلظت های ۰ (آب مقطر)، ۲ و ۴ و ۶ میلی مولارتیمارشدند و در دمای ۲درجه سانتیگراد انبارشدند. سپس در زمانهایی به مدت ۰(شاهد)، ۲۴ و ۴۸ ساعت در هفته به طورمتناوب در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد قرارگرفته ومجددا به انبار انتقال یافتند. از میوه های انبار شده در ۵ مرحله به فاصله زمانی ۸ روز در طی ۴۰ روز انبارداری نمونه برداری شد صفات اندازه گیری شده شامل سفتی بافت میوه، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، نسبت pH ،TSS/TA آب میوه و ویتامین C بودند. نتایج نشان داد که کاربرد پوترسین باعث افزایش ویتامین C، اسیدیته قابل تیتراسیون و باعث کاهش pH آب میوه و نسبت TSS/TA شد. همچنین گرمادهی متناوب باعث افزایش اسیدیته قابل تیتراسیون و باعث کاهش سفتی بافت و نسبت TSS/TA شد.