سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهره روحی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانش
محمد رضا اصغری – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
یوسف رسمی – استادیار گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
زهرا اصلانی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانش

چکیده:

اثر پس از برداشت تیمار گرمایی بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد طی دوره نگهداری و در انتهای دوره انبارمانی مطالعه شد. میوه ها در مرحله بلوغ تجاری برداشت و با آب داغ ۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲ دقیقه تیمار شدند سپس در دمای ۰/۵±۰ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۹۵-۹۰% به مدت ۴ ماه نگهداری شدند. خواص کیفی میوه شامل سفتی بافت، مواد جامد محلول (TSS)، اسیدیته کل (TA) ، ویتامین ث و فعالیت آنتی اکسیدانی پس از ۲ و ۴ ماه اندازه گیری شد. تیمار گرمایی به طور معنی داری فعالیت آنتی اکسیدانی را طی دوره نگهداری و در انتهای انبارمانی افزایش داد. تیمار گرمایی تاثیر معنی داری بر سفتی بافت، مواد جامد محلول و اسید های آلی داشت. میوه های تیمار شده سفتی بافت بالاتری نسبت به شاهد داشتند. اسیدیته کل و مواد جامد محلول در نمونه های شاهد بالاتر از تیمار گرمایی بود. تیمار آب گرم همچنین بر میزان ویتامین ث معنی دار بود. تیمار گرمایی مؤثر در حفظ کیفیت میوه طی ۴ ماه نگهداری در سردخانه بود.