سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی مود – ا ستادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحیدرضا صفاری – ا ستادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثر آبیاری با پساب بر روی خصوصیات رشدی و عملکرد ذرت شیرین، پژوهشی در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در محل ایستگاه تصفیه پساب دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد . برای آبیاری کرت ها از مخلوط های صفر۲۵ ، ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ درصد پساب با آب کشاورزی استفاده شد . هر کرت شامل ۵ ردیف به طول ۶ متر بود که ۷۵ سانتی متر از یکدیگر فاصله داشتند . بذور روی ردیف ها به فاصله ۳۵ سانتی متر از یکدیگر کشت شدند . آبیاری در طول دوره رشد به فاصله هر ۷ روز یک بار و به ارتفاع ۲۰ میلی متر انجام شد . پس ا ز رسیدگی بوته ها، سه ردیف وسط هر کرت برداشت گردید . پس از جدا نمودن بلال ها و دانه ها از چوب، عملکرد کرت ها تعیین گردید . تجزیه داد ه ها نشان دادکه افزایش غلظت پساب مورد استفاده برای آبیاری می تواند باعث افزایش عملکرد ذرت شیر ین گردد . افزایش عملکرد می تواند ناشی از افزایش مقدار انواع عناصر غذایی مورد نیاز گیاه که معمولاً در پساب های شهری به مقدار کافی وجود دارند باشد