سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جلال الدین حق شناس – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مهدی اسکندری –

چکیده:

درسالهای اخیرکشت گلخانه ای ارقام مختلف خیاردرایران روبه گسترش بودها ست گیاه خیارCucumber sativus L. پارتنوکارپ رقم جوردس هیلاریس ۹۸۱۱ که ازبازده عملکرد خوبی برخوردار است دراین پژوهش مورد بررسی قرارگرفت افزایش عملکرد و تولید بیشتر محصول درواحد سطح توسعه و گسترش تولید خیارداربستی و رابطه مستقیم آن با اشتغال زایی ضرورت روزافزون بهره گیر یاز یافته های جدید علمی درکشاورزی نوین هرچه بیشتر اقتصادی نمودن تولید محصولات گلخانه ای و بررسی رابطه استفاده ازموادتنظیم کننده رشد گیاهی برعملکرد و رشد گیاه از جمله اهداف این پژوهشبوده است دراین تحقیق از ماده تنظیم کننده رشد گیاهی اتفن با نام علمی ۲-کلرواتیل فسفونیک اسیددرغلظت های صفرو۲۰۰و۲۴۰و۲۸۰ میلی گرم برلیتر بصورت افشانه استفاده گردیده است پارامترهای مربوط به رشد رویشی ارتفاع گیاه و تعدادبرگ و زایشی تعداد گل ماده و تعدادمیوه و عملکرد خیار مورد بررسی قرارگرفت