سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهسا افقحوانی شجری – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه
پرویز رضوانی مقدم – استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قربانی – استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نصیری محلاتی – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز، آزمایشی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل – در سال زراعی ۹۰ تصادفی با سه تکرار و ۸ تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: ۱- کود زیستی میکوریزا ، ۲- کود زیستی میکوریز + کود گاوی، ۳- کود زیستی میکوریزا + کود آلی ورمی کمپوست، ۴- کود زیستی میکوریزا + کود شیمیایی، ۵- کود گاوی، -۶ کود آلی ورمی کمپوست، ۷- کود شیمیایی و ۸- شاهد. نتایج نشان داد کاربرد منابع تغذیه ای اثر معنی داری بر اکثر صفات مورد مطالعه در گیاه دارویی گشنیز داشت. با توجه به نتایج حاصل از آزمایش، کاربرد تیمارهای کودی بر صفت ارتفاع و تعداد شاخه جانبی گیاه گشنیز معنی دار نبود. نتایج نشان داد بیشترین تعداد چتر در بوته ( ۱۹ )، تعداد چترک در چتر ( ۵) و حداکثر درصد۰ %) با کاربرد کود زیستی میکوریزا مشاهده شد. کاربرد تلفیقی کود زیستی میکوریزا با سایر کودها اثر به مراتب / اسانس ( ۲۰ ۲۱ ) و تعداد دانه در گیاه ( ۳۶۶ ) در تیمار / بهتری بر اکثر صفات رشدی گیاه داشت؛ به طوری که بیشترین تعداد دانه در چتر ( ۶ تغذیه ای کاربرد توام کود زیستی میکوریزا با کود شیمیایی به دست آمد. همچنین مصرف تلفیقی کود زیستی میکوریزا با کود شیمیایی باعث بهبود صفات مربوط به عملکرد گیاه گشنیز شد؛ به طوری که بیشترین مقادیر مربوط به عملکرد دانه ( ۱۴۶۸ کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک ( ۲۶۰۲ کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت ( ۵۵ %) با مصرف تیمار مذکور به دست آمد. حداکثر عملکرد اسانس ( ۲۶۰۲ گرم در هکتار) نیز در تیمار تلفیقی کود میکوریزا با کود شیمیایی مشاهده شد. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد کود زیستی میکوریزا نقش چشمگیری در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز داشت. علاوه بر این، مصرف تلفیقی کودهای زیستی به خصوص میکوریزا با کود شیمیایی اثر به مراتب بهتری در مقایسه با کاربرد منفرد منابع کودی مورد مطالعه ایجاد کرد.