سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا حسن اقلی – عضو هیئت علمی استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
لیلا انبیر – مسئول آزمایشگاه شیمی شیمی فیزی کشرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر کاربرد مقادیر مختلف لجن فاضلاب به عنوان کود آلی درمقایسه با کودهای شیمیایی رایج بر جابجایی املاح در خاک درزهکشی کم عمق و دراثر آبیاری با کشت گیاه سویا مورد بررسی قرارگرفت به همین منظور تعداد ۱۵ عدد لایسیمتر استوانه ای شکل به ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر و قطر ۶۰ سانتی متر آماده شد لایسیمتر ها با استفاده از خاکی با بافت لوم رسی پرگردید و سویای رقم ویلیامز درآنها کشت شد لجن مورد نیاز از تصفیه خانه فاضلاب شهرک اکباتان و پس از طی مراحل هضم و آب گیری اولیه تهیه گردید تیمارهای کودی براساس طرح آماری کاملا تصادفی در ۳ تکرار عبارت بود از کود لجن در ۳ سطح ۱۰ و ۲۵ و ۵۰ تن درهکتار کود شیمیایی و تیمار شاهد بدون کود نتایج نشان داد که بیشترین میزان انتقال املاح به عمق خاک شاخص شده توسط هدایت الکتریکییا EC درابتدا فصل کشت و با متوسط ۵/۰۴ دسی زیمنس برمتر دراثر کاربرد ۵۰ تن درهکتار کود لجن درخاک اتفاق افتاد حداقل EC درهمین زمان برابر ۲/۳۸ دسی زیمنس برمتر و درتیمار شاهد مشاهده شد ملاحظه ارقام EC اندازه گیری شده در زه آب خروجی از لایسیمتر ها درپایان فصل کشت نشان از آن داشت که حداکثر eC با کمیت ۳/۰۱ دسی زیمنس برمتر نیزدر تیمار ۵۰ تن در هکتار کاربرد لجن و حداقل آن به طور همزمان با eC برابر ۱/۰۵ دسی زیمنس برمتر درتیمار شاهد اندازه گیری شد.