سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباسعلی کشگی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علف های هرز وکارشناس آموزشی دانشگاه آزاد اسلام
امیر حسین شیرانی راد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات، تولید نهال و بذر کرج

چکیده:

دستیابی به مناسبترین روش کنترل علف های هرز از لحاظ افزایش عملکرد محصول کلزا ضروری است. بدین منظور آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد به اجرا در آمد. در این بررسی ۸ ترکیب تیماری کنترل علف های هرز شامل علف کش های پیش کاشت تری فلورالین و آلاکلر و پس رویشی کلوپیرالید (لونترل) و هالوکس فوپ آرمیتل (گالانت سوپر) به همراه دو تیمار شاهد بدون کنترل و شاهد با کنترل کامل (وجین) علف های هرز بعنوان عامل اصلی و دو رقم شامل هایولا ۴۰۱ و طلایه بعنوان عامل فرعی مورد استفاده قرار گرفتند.عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه به ترتیب ۴۷۵۰/۷ و ۱۹۷۳/۹ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار آلاکلر بعلاوه لونترل و گالانت سوپر می باشد. افزایش عملکرد دانه در این تیمار به دلیل افزایش تعداد خورجین (غلاف) در بوته، تعداد شاخه فرعی و تعداد دانه در خورجین (غلاف) و افزایش عملکرد روغن دانه به دلیل افزایش عملکرد دانه بود. به نظر می رسد این تیمار، مناسب ترین تیمار برای کنترل علف های هرز در شرایط مشابه باشند.