سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد روستا – عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
ملیحه افتخار –

چکیده:

با توجه به تاثیر انواع مختلف فرسایش خاک به ویژه فرسایش آبی در هدر رفت خاکها و لزوم بررسی و اعمال روشهای افزایش مقاومت خاک در برابر انواع فرسایش، در این تحقیق، تاثیر سطوح مختلف سیمان (۰،۱، ۲، ۳ و ۴ درصد وزنی خاک) بر بعضی ویژگی های شیمیایی خاک (pH گل اشباع و EC عصاره اشباع) در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار مورد بررسی قرار گرفت. پس از مخلوط کردن مقادیر مختلف سیمان با یک خاک لوم سیلتی حساس به فرسایش آبی، در طول دوره آزمایش، رطوبت خاک همواره در حد ۶۰ درصد وزنی ظرفیت مزرعه(FC) نگه داشته شد. دو ماه پس از اعمال تیمارها، pH گل اشباع و قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک (EC) اندازه گیری گردید.نتایج نشان داد که pH خاک از ۷۴/۷ در شاهد (عدم مصرف سیمان) به ترتیب به ۶۰/۸، ۷۴/۹ و ۲۷/۱۰ در اثر کاربرد مقادیر ۱، ۲، ۳ و ۴ درصد وزنی سیمان و هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک (EC) از ۳۸/۱۹ دسی زیمنس بر متر در شاهد به ترتیب به ۰۵/۲۱، ۸۰/۲۱، ۳۰/۲۲ و ۵۷/۲۲ دسی زیمنس بر متر افزایش یافت. با توجه به تاثیر قابل ملاحظه کاربرد سیمان بر افزایش میانگین وزن-قطر خاکدانه ها (MWD) با انجام بررسی های تکمیلی(راهکارهایی برای کاهش pH و EC خاک)، می توان سیمان را به عنوان یکی از مواد قابل استفاده برای افزایش پایداری خاک در برابر انواع فرسایش پیشنهاد نمود