سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا اباذریان – عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد بجنورد
کورش خسرویار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
دانیال سروری – عضوفعال باشگاه پژوهشگران جوان
پویا آروین – عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد بجنورد

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در آفتابگردان (رقم مسترز) در سال ۱۳۸۸آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد بجنورد به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف کود نیتروژن ( ۰ و ۹۰ و ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار)، و رقم مورد استفاده مسترز بود صفات مورد اندازه گیری شامل تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، درصد پوکی، ارتفاع گیاه، قطر طبق و قطر ساقه بود. بر پایه نتایج حاصل، افزایش نیتروژن تاثیر معنی داری بر تعداد دانه در طبق و قطر ساقه نشان داد. به طور کلی مصرف نیتروژن باعث افزایش تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع گیاه، قطر طبق و قطر ساقه داشت اما کاربرد نیتروژن درصد پوکی دانه را کاهش داد. چنین به نظر می رسد که کاربرد ۱۸۰ کیلو گرم نیتروژن در هکتار برای حصول عملکرد مناسب در منطقه مورد آزمایش قابل توصیه باشد.