سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

س رشیدی – دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علینقی فرح بخش –
م معینی –

چکیده:

گندم از جمله گیاهانی است که بیشترین سطح زیر کشت را در استان فارس دارد کشاورزان گند مکار برای کاهش تعداددفعات سمپاشی و صرفه جویی و همچنین کنترل همزمان عل فهای هرز پهن برگ و کشیده برگ اقدام به اختلاط علفکش های هورمونی و کشیده برگ کش ها می نمایند. آزمایشی در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی ( RCBD ) در ۴ تیمار و ۴ تکرار روی گندم رقم چمران انجام شد. تیمارها عبارت بودند از: ۱- شاهد بدون وجین و سمپاشی، ۲- کاربرد علفکش ۲،۴ – دی + ام.سی.پی.آ در خاتمه پنجه زنی گندم همراه با علفکش کلودینافوپ پروپارژیل، ۳- کاربرد تنهای علفکش کلودینافوپ پروپارژیل در خاتمه پنجه زنی و سمپاشی جداگانه با علفکش ۲،۴ – دی + ام.سی.پی.آ در ۱۴ روز بعد و -۴ کاربرد علفکش ۲،۴ – دی + ام.سی.پی.آ در خاتمه پنجه زنی و سمپاشی جداگانه با علفکش کلودینافوپ پروپارژیل در ۱۴ روز بعد نتایج به دست آمده نشان داد تیمارهایی که علفکش های کلودینافوپ پروپارژیل و علفکش ۲،۴ – دی + ام.سی.پی.آ به طور جداگانه در مرحله خاتمه پنجه زنی به فاصله دو هفته مصرف شده بودند به طور معنی داری موجب افزایش عملکرد گندم در مقایسه با تیمار شاهد شدند. تیمار مصرف توام و همزمان دو علفکش یادشده موجب کاهش معنیدار عملکرد گندم نسبت به شاهد بدون سمپاشی گردید