سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوذر پوراحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علی نشاط – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمز نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
علی باقرزاده – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

یکی از مراحل حساس بر گیاه مرحله ی جوانه زنی آن می باشد. برای جوانه زنی گیاه احتباج به شرایط محیطی مناسبی دارد که از جکله ی آن می توان به نمناکی محل بذر ، درجهی حرارت محیط ، میزان مواد مغذی ، شوری محیط کشت بذر و اکسیژن اشاره کرد. در بهار سال ۱۳۹۰ و در مزرعه ای واقع در روستای کریم اباد از توابع شهر جوپار ، استان کرمان یک طرح به منظور بررسی تاثیر کاربرد برخی مواد الی و سوپر جاذب بر تعداد جوانه زنی گیاه جو انجام گرفت. طرح مذکور در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در ۳ تکرار صورت پذیرفت . تیمارهای مختلف کاربرد کودها و مواد سوپر جاذب شامل تیمار شاهد ، سوپر جاذب اب A200 ؛ ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار ، کمپوست زبالهی شهری ۱۰ و ۲۰ تن در هکتار و کود دامی ۱۰ ۲۰ تن در هکتار بودند. جو کشت شده در این طرح رقم محلی منطقه ی کرمان بود. کاشت گیاه به صورت ردیفی و فاصله ی ردیف ها از هم ۲۵ سانتی متر بود. تعداد بذر در هر متر مربع بطور متوسط ۳۵۰ عدد انتخاب شد . کلیه عملیات کاشت طبق دستور العمل و توصیه های موجود صورت گرفت. عملیات داشن نیز برای کلیه ی تیمارها به صورت یکسان و در زمان مناسب صورت گرفت. قرائت تعداد جوانه ها در ۲ بازه ی زمانی سه روز بعد از سر زدن اولین جوانه ها و سه روز بعد از سه برگی شدن گیاه صورت گرفت. با پارامترهای برداشت شده در نرم افزار MSTATC آنها را آنالیز کردیم. نتایج این طرح نشان داد که در مرحله ی اول برداشت پارامتر تعداد جوانه زنی بین تیمار سوپر جاذب آب ۲۰۰ کیلوگرم و کود دامی ۲۰ تن در هکتار بیشترین اختلاف معنی دار وجود دارد.تیمار سوپر جاذب آب ۲۰۰ کیلوگرم ، جوانه زنی ۸۳/۳۴ درصد کل دانه های کاسته شده و تیمار کود دامی ۲۰ تن در هکتار ۷۱/۷۱ درصد کل دانه های کاشته شده را بخود اختصاص داده اند. در برداشت مرحله ی سه برگی شدن گیاه نتایج به این صورت بود که تیمارهایی که در مرحله ی اول برداشت دارای کمترین تعداد جوانه زنی بودند بطور چشمگیری بر تعداد آنها افزوده شد و دراین بین بیشترین جوانه زنی را کمپوست ۱۰ تن در هکتار با ۹۷/۹۱ درصد کل دانه های کاشته شده به خود اختصاصداد. تیمار شاهد نیز با ۹۱/۰۵ درصد کل دانه های کاشته شده کمترین مقدار را داشت.