سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم مداحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی مبلی – استاد گروه باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامرضا بلالی – دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان
محمدمهدی مجیدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

عدم جوانه زنی مینی تیوبرهای سیب زمینی به دلیل وجود خواب، زمانی که قرار است این غده ها در زمان نسبتا کوتاهی پس از برداشت به عنوان بذر مورد استفاده قرار گیرند یک مشکل جدی است. بنابراین در یک آزمایش فاکتوریل ۳×۸ تاثیر غلظت های ۶۰ و ۹۰ و ۱۲۰ میلی گرم در لیتر اسپرمین و ۲۵ و ۵۰ و ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم در لیتر اسید جیبرالیک همراه با شاهد (آب مقطر) روی سه رقم آگریا، مارفونا و سانته و اثر متقابل آنها در شکستن خواب و رشد جوانه مینی تیوبرهای سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفت. کاربرد اسید جیبرالیک و اسپرمین منجر به شکسته شدن زودترخواب مینی تیوبرهای هر سه رقم شد، اما اسپرمین تاثیر کمتری روی کوتاه کردن دوره خواب مینی تیوبرها نسبت به اسید جیبرالیک داشت. همچنین کاربرد اسید جیبرالیک منجر به افزایش تعداد جوانه بیدار شده در مینی تیوبرها گردید. اسید جیبرالیک در غلظت های ۵۰ و ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم در لیتر باعث افزایش معنی دار طول جوانه غالب و برعکس کاهش قطر جوانه غالب نسبت به تیمار شاهد شد. ولی کاربرد اسپرمین باعث افزایش قطر جوانه غالب گردید. مدت زمان لازم برای ظهور جوانه غالب مینی تیوبرهای رقم سانته کمتر از دو رقم دیگر بود. به علاوه کمترین طول جوانه غالب و بیشترین قطر جوانه غالب، تعداد جوانه بیدار شده در غده نیز در مینی تیوبرهای همین رقم مشاهده شد. معنی دار شدن اثر متقابل رقم با هورمون برای کلیه صفات اندازه گیری شده نشان داد اثر اسپرمین و اسیدجیبرالیک تابع رقم می باشد.