سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی زارع کیش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
بیژن کاوسی – استادیار مرکز تحقیاقت کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج
عبدالحسین ابوطالبی – دانشگاه آزاد جهرم
مهدی حسینی فرهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

موادشیمیای زیادی جهت کنترل کپک خاکستری انگور مورد آزمایش قرارگرفته است که دارای گستره ای از موفقیت بوده است ازجمله روشهای سامل و بی خطر برای کنترل بیماریهای پس از برداشت و افزایش عمر انباری استفاده ازترکیبات طبیعی تحت عنوان اسانس های گیاهی است کهاین مطالعه به منظور بررسی اثر اسانس های گیاهی علف لیموو زیره سبز برعمر انباری انگور عسکری انجام گردید انگورعسکری مورد استفاده در این پژوهش در فصل برداشت از تاکستانی درمنطقه سی سخت تهیه و پس از تیمار نمودن با اسانس های زیره سبز ۸۰۰ و ۱۰۰۰ میکرولیتر درلیتر و علف لیمو ۲۰ و ۴۰ میکرولیتر درلیتر به سردخانه ای با دمای ۴ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۸۰-۸۵ درصد به مدت ۶۰ روز منتقل گردید آزمایش درقالب طرح کاملا تصادفی درسه تکرار اجرا شد نتایج نشان داد که تاثیر اسانس های گیاهی برکاهش درصد پوسیدگی و ریزشحبه ها درسطح احتمال ۱ درصد معنی دار بوده و برروی واکنش آب میوه ph درصد مواد جامد محلول TSS% اسیدیته آب میوه ta% و نسبت قند به اسید TSS/TA اثر معنی داری مشاهده نگردید نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که کمترین درصد پوسیدگی حبه ها در تیمار اسانس زیره سیبز ۱۰۰۰ میکرولیتر درلیتر نسبت به شاهد رخ داده است.