سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزیز کرملاچعب – دانشجویکارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظورارزیابی تاثیر کاربرد آب عبورکرد ازیک میدان مغناطیسی ضعیف بررشد عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم SC704 آزمایشی درتابستان و پاییز ۱۳۸۹ درقالب طرح کاملا تصادفی با ۴تیمار و چهارتکرار درگلدانهایی درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید دراین آزمایش سه تیمار آبیاری با آب مغناطیسی ۱و۲و۳ کیلوگاوس به همراه تیمار شاهد مورد بررسی قرارگرفتند گیاهان پس از رسیدگی کامل برداشت شدند نتایج نشان داد آبیاری با آب مغناطیسی با ضریب اطمینان ۹۵درصد باعث افزایش پارامترهای فنولوژیکی و فیزیولوژیکی مورد بررسی بجز طول بلال که تحت تاثیر تیمارها قرارنگرفت شد تیمارابیاری با آب مغناطیسی ۳KG بیشترین تاثیر را برصفات مورد بررسی نسبت به تیمار شاهد داشته است.