سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گلمحمد گریوانی – استادیار پژوهشیمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

مناطق خشک تقریبا ۳۰درصد خشکی های کره زمینرا شامل می شوند و ۸۶ درصد از کل سطح کشور ایران در شرایط خشک واقع شده و به نحوی چشمگیر و همه جانبه تحت تاثیر فعالیت های گوناگون انسانی است شرایط خشک شکننده بیابانی از یک سو و بهره برداری بی رویه و انحصار طلبانه انسان از سویی دیگر سبب گسترش روزافزون بیابان ها شده و آن را به معضلی حاد در سطح ملی بدل نمودهاست ستاده های حاصل از این بررسی نشان میدهد ۷۶/۷ درصد از سطح استان در حال حاضر ۱۳۸۷ تحت تاثیر فرایندهای مختلف بیابانی شدن با شدت های متفاوت قرا ردارد تخریب پوشش گیاهی توام با فرسایش آبی و بادی فرایند نوع اول با ۴۴/۷ درصد از وسعت منطقه پدیده غالب است