سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مهدی مرادزاده فرد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
وحید احمدیان – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
سیداصغر میرزاده – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

هدف این تحقیق، ازمون رابطه بین کارایی سرمایه فکری و سوداوری شرکت ها می باشد. در این راستا کارایی سرمایه فکری شرکت ها با استفاده از مدل ارزش افزوده سرمایه فکریVAIC)توسعهیافت هی پالیک محاسبه، سپس تاثیر آن بر سوداوری شرکت ها (سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام بازده دارایی ها و سود هر سهم) با استفاده از رگرسیون پنل دیتا ارزیابی شد.اطلاعات چهارساله ( ۱۳۸۶-۱۳۸۹ ۸۷ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران ( ۳۴۸ شرکت- سال) که از صور تهای مالی حسابرسی شده ا نها بدست امده بود جهت محاسبه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی مورد استفاده قرار گرفت. شواهد نشان م یدهد که سرمایه فکری محاسبه شده، رابطه مثبت با سوداوری شرکت ها دارد. همچنین یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان م یدهد هر یکاز اجزای سرمایه فکری نقش معناداری در تبیین سوداوری شرکت ها دارند. در حالت خاص، سرمایه ساختاری به عنوان بخش کلیدی سرمایه فکری، بیشترین تاثیر را بر سوداوری داشته است. سرمایهفیزیکی نیز دارای یک رابطه مثبت با هر چهار شاخص سوداوری انتخابی م یباشد.نتایج تحقیق به درک نقش سرمایه فکری در خلق ارزش در شرکت ها کمک و محر کهای خاص سرمایه فکری را که بر سوداوری تاثیر م یگذارند، شناسایی کرده است