سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

افشین مظفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
داود حبیبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمید مظفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
محمود رستمی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر فلز کادمیوم بر روی میزان مالون دی آلدهید، سوپراکسید دیسموتاز و کلروفیل و میزان غلظت کادمیوم در اندام های هوایی در چند گونه زراعی در شرایط گلخانه ای در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۱۳۸۸ به اجرا در آمد. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. – در سال ۸۹ ۴۰ و ۸۰ میلی گرم در کیلو گرم) و گونه گیاه زراعی در سه سطح ، فاکتورهای آزمایش شامل میزان کادمیوم در خاک در سه سطح ( ۰ بود. نتایج ((Barassica napus) و کلزا (Vicia villosa) ماشک گل خوشه ای ،(Medicago rigidula ) (یونجه یکساله آزمایش نشان داد که میزان کادمیوم در خاک بر روی کلیه صفات مورد مطالعه اثر معنی داری داشته است . در حالیکه گونه های زراعی تاثیر گذار بوده است. دربین گونه (a) فقط روی میزان کادمیوم در اندام های هوایی ، بیومارکر بیوشیمیایی مالون دی آلدهید و کلروفیل ۱۹ (میلی گرم در کیلو گرم وزن خشک) به / ۳۴ (میلی گرم در کیلو گرم وزن خشک) و ماشک با ۲۳ / های زراعی مختلف، کلزا با ۱۹ ۴ (میلی گرم درگرم وزن / ترتیب بالاترین و کمترین میزان غلظت کادمیوم در اندام های هوایی را بخود اختصاص دادند. ماشک با ۰۲ را بخود اختصاص دادند. همچنین، (a ) 3 (میلی گرم درگرم وزن تازه) به ترتیب بیشترین و کمترین میزان کلروفیل / تازه) و یونجه با ۷۶ ۳۳ (میکرو مول درگرم وزن تازه) به ترتیب بیشترین و کمترین میزان / ۳۷ (میکرو مول درگرم وزن تازه) و یونجه با ۷۰ / کلزا با ۱۳ بیومارکر بیوشیمیایی مالون دی آلدهید را بخود اختصاص دادند. نتایج آزمایش نشان داد که دوز ۸۰ میلی کرم در کیلوگرم وزن خشک ۵۵ (میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک) و / خاک، بیشترین میزان کادمیوم در اندام های هوایی و مالون دی آلدهید را به ترتیب با ۵۱ ۳۸/۷۲ (میکرو مول در گرم وزن تازه) بخود اختصاص داد و کمترین این صفات متعلق به تیمار شاهد بود. با افزایش میزان کادمیوم در کاهش یافت. (a+b) و (b) ،(a) و محتوی کلروفیل (SOD) خاک، میزان آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز