سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ملیحه رمضانی معوا – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
رحیم خادمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بوشهر

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر کاربرد چیتوسان و اسید سالیسیلیک درغلظت های مختلف برکیفیت وعمرپس ازبرداشت میوه کنارهندی رقم سب Seb یا سئوبر)Seo Ber بررسی شد میوه ها با چیتوسان درغلظت های ۰/۵و۱و۱/۵ درصدو اسید سالیسیلیک اسید درغلظت های ۲۵و۵۰۰ میلی گرم درلیتر تیمار شده و به مدت ۲۰ روز درانبار نگهداری شدند ضمن اینکه غلظت صفرنیز برای تیمار شاهد درنظر گرفته شد درطی این مدت خواص کیفی میوه شامل میزان موادجامد محلول TSS درصد آلودگی میزان ویتامین ث کیفیت ظاهری و درصد کاهش وزن میوه ارزیابی شد نتایج نشان داد که درمقایسه با شاهد اسید سالیسیلیک درسطح ۵۰۰ میلی گرم درلیتر باعث افزایش معنی دار میزان مواد جامد محلول و ویتامین ث میوه شده و درسطح ۲۵۰ میلی گرم درلیتر نیز باعث افزایش میزان ویتامین ث و موادجامدمحلول میوه شده ضمن اینکه درحفظ کیفیت ظاهری میوه همراه با شاهد بهترین نتیجه را درپی داشت چیتوسان درسطح ۰/۵ درصد کاهش میزان آلودگی و درسطح یک درصد کاهش کمتر وزن را درمقایسه با سایرتیمارها نشان داد