سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حاجیعلی فینی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی مت
احمدعلی آماده – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

منیزیم و آلیاژهای آ نها از جمله سبک ترین فلزات ساختمانی هستند که این امر سبب شده است که این فلزات در زمره مناسب ترین مواد برای به حداقل رساندن وزن وسایل نقلیه به شمار آیند، اما خواص سطحی ضعیف این آلیاژها، استفاده از آن ها را محدود کرده است. برای بهبود خواصسطحی آلیاژAZ 91منیزیم از پوشش نانو کامپوزیتیNi-SiCاستفاده شد که برای اعمال آن جریان پالسی مورد استفاده قرار گرفت. تأثیر چگالی جریان اعمالی که در رنج۲۰-۹۰mA/cm2انتخاب شد بر رفتار خوردگی آلیاژ های پوشش داده شده مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه مورفولوژی و آنالیز فازی به ترتیب میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM)و پراش پرتوXبه کار گرفته شد. رفتار خوردگی مواد پوشش داده شده با استفاده از آزمون پلاریزاسیون ارزیابی شد. داده های بدست آمده از بررسی ریز سختی آلیاژ های پوشش دار نشان داد که ریز سختی آن ها تا ۳۴۷ % بهتر شده اند. نتایج حاصل در مطالعات خوردگی نیز حاکی از افزایش چشمگیری در مقاومت به خوردگی در آلیاژهای پوشش داده شده است بدین معنی که چگالی جریان خوردگی از۲/۶۹mA/cm2برای نمونه بدون پوشش به مقدار۰/۰۰۳mA/cm2برای نمونه پوشش داده شده با اعمال جریان۹۰mA/cm2کاهش پیدا کرد و پتانسیل خوردگی نیز از مقدار۹ – Vبه۰/۰۷- Vبه ترتیب برای نمونه بدون پوشش و نمونه پوششداده شده با اعمال جریان۹۰mA/cm2کاسته شد.