سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آزاده موسوی بزاز – دانشجویان دکتری علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
علی تهرانی فر – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
طیبه نازدار – دانشجویان دکتری علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این تحقیق اثر اسانس چند گیاه شامل نعناع ،(Mentha piperata L.) آویشن (Thymus vulgaris L.) و زیره سیاه (Bunium persicum) در غلظتهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر بر طول عمر گل بریده، جذب محلول، وزن تر و شاخص SPAD به عنوان معیاری از میزان سبز بودن برگ رقم ‘Santorini’ گل آلسترومریا مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد کاربرد این اسانسها می تواند طول عمر گل بریده را افزایش دهد. بیشترین طول عمر در تیمار ۵۰ میلی گرم در لیتر اسانس نعناع مشاهده شد، به طوری که طول عمر گل بریده در این تیمار نسبت به تیمار شاهد بیش از ۲ روز بهبود یافته بود . بیشترین جذب محلول و کاهش وزن تر به ترتیب در تیمار های اسانس نعناع و آویشن با غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر مشاهده شد. شاخص SPAD در هیچ یک از تیمارهای اسانس نسبت به تیمار شاهد برتری نشان ندادند، اما تمامی ترکیبات به ویژه در غلظت ۵۰ میلی گرم در لیتر جهت افزایش طول عمر گل بریده آلسترومریا مفید می باشند.