سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیب گل خوشکام – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت وکهنوج

چکیده:

اهمیت مرکبات به لحاظ پخش و گسترش آن در جهان از یک سو و نقش آن در تغذیه، سلامت و اقتصاد جوامع بشری از سوی دیگر حائز اهمیت است. در حال حاضر در تمامی مناطق مرکبات خیز دنیا بیماریهای ویروسی و شبه ویروسی مخرب ترین و لاینحل ترین مشکل در صنعت مرکبات است که کاهش شدید عملکرد و کیفیت باعث زوال باغهای مرکبات می گردند. برای ریشه کنی و حذف این عوامل بیماری زا از تکنیک ریزپیوندی در شرایط درون شیشه ای استفاده می گردد. این تحقیق جهت بررسی عوامل تاثیر گذار بر درصد موفقیت این تکنیک ریزپیوندی پرتقال واشنگتن ناول روی پایه های نارنج و راف لمون به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با اعمال چهار تیمار و پنج تکرار انجام شد. میوه های رسیده نارنج و راف لمون از درختان با گرد افشانی آزاد از باغ مرکبات در مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج جمع آوری و ضمن حذف پوسته اول و دوم، ضد عفونی شده و روی محیط کشت MS با ۳ درصد ساکاروز و ۷/۵ گرم در لیتر آگار در شرایط نور و تاریکی در دمای ۲۷-۲۶ درجه سانتی گراد به مدت ۳-۲ هفته پرورش یافتند. نوک شاخسارهای پرتقال واشنگتن ناول به اندازه ۰/۱۲ تا ۰/۱۴ میلی متر با القاء فلشهای رشد به وسیله هرس در دو تا سه نوبت در فاصله زمانی ۲ هفته تهیه شد. با اعمال غلظتهای ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ گرم در لیتر ساکاروز، غلظتهای ۱ و ۲ و ۳ برابر ویتامینهای موجود در محیط کشت MS، پیش تیمار هورمونهای بنزیل آدنین به غلظت ۱۰ میکروگرم در لیتر، توفردی به غلظت ۰/۵ میلی گرم در لیتر و پرورش پایه ها در شرایط نور و تاریکی عمل ریز پیوندی انجام شد.نتایج نشان داد که در پایه نارنج کاربرد تیمار ۳۰ گرم در لیتر ساکاروز، غلظت ویتامین برابر با غلظت ویتامینهای محیط کشت MS، پیش تیمار هورمونهای بنزیل آدنین و توفردی و پرورش پایه ها در شرایط نور و در پایه راف لمون غلظت ۳۰ گرو در لیتر ساکاروز، غلظت ویتامینها دو برابر غلظت ویتامینهای محیط کشت MS، پیش تیمار هورمونهای بنزیل آدنین و توفردی و پرورش پایه ها در شرایط نور بالاترین موفقیت را در بر داشت.