سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صفدر آبنار – آموزشکده فنی و حرفه ای سماء دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،ایران

چکیده:

سودبهتر از جریانات نقدی عملکرد مالی شرکت ها را اندازه گیری میکند چون سودحسابداری و اجزای مربوطه به آن از جمله اطلاعاتی محسوب میشود که درهنگام تصمیم گیری توسط افراد درنظر گرفته میشود این رقم برمبنای اقلام تعهدی محاسبه و شناسایی می شود و اقلام تعهدی مشکلات زمان بندی جریانات نقدی عملیاتی و عدم تطابق با همان دوره را ندارند و بیشتر موردتوجه مدیران می باشد زیرا مدیریت بوسیله اقلام تعهدی وضعیت شرکت را بهتر نشان داده و اختیار عمل مدیران دراستفادها ز اصول تحقق و تطابق و استفاده ازبرآورد و پیش بینی از جمله عواملی است که کیفیت سود را تحت تاثیر قرارمیدهد هائو۲۰۰۹ این تحقیق با اشاره کردن به نقش چرخه عملیاتی به عنوان یک عامل تاثیر گذار برپایداری اقلام تعهدی و ناصحیح قیمت گذاری کردن اقلام تعهدی نشان میدهد که چرخه های عملیاتی طولانی تر برپایداری اقلام تعهدی تاثیری ندارند ولی باعث قیمت گذاری نادرست آنها می شود به عبارت دیگر بررسی تاثیر طول چرخه های عملیاتی روی پایداری متفاوت اقلام تعهدی و جریانات نقدی است و همچنین عکس العمل بازار نسبت به جنبه های متفاوت سوددرشرکت های با انواع چرخه های عملیاتی می باشد هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر طول چرخه عملیاتی برپایدار اقلام تعهدی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران میب اشد.