سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی چاجی – استادیاران گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستا
طاهره محمدآبادی – اهواز- ملاثانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

این مطالعه برای بررسی اثر سطوح مختلف دانه گلرنگ ( ۱۵ و ۲۵ گرم در کل یوگرم ماده خشک) بر تجزیه و تخمیر یونجه در ک شمبه انجام شد. تخمیر و تولید گاز نمونه ها ( ۴ تکرار برای هر تیمار) با روش منک و استینگس تعیین شد. داده های تجمعی تولید گاز با یک معادله نمایی تخمین زده شدند . نتایج این مطالعه نشان داد که دانه گلرنگ باعث افزایش معنی دار تولید گاز از بخش قابل تخمیر یونجه در شکمبه می شود و بالاترین مربوط به یونجه تیمار شده با ۱۵ گرم در کیلوگرم ماده خشک بود (۷۴/۰۵ میلی لیتر) ( ۰/۰۵>p) . همچنین بالاترین تولید گاز بعد از ۲۴ و ۷۲ ساعت انکوباسیون مربوط به ۱۵ گرم در کیلوگرم ماده خشک بود ( ۵۴/۵ و ۶۹/۰ میلی لیتر) (۰/۰۵>p) . بنابراین نتایج به دست آمده از این آزمایش پیشنهاد می کند که دانه گلرنگ باعث افزایش تخمیر و تجزیه یونجه در شکمبه می شود و اثر ۱۵ گرم کیلوگرم ماده خشک در این مورد بهتر از ۲۵ گرم در کیلوگرم ماده خشک بود.