سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره زارع فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
رئوف سیدشریفی – استاد یار دانشگاه محقق اردبیلی
اکبر عبدی – مربی مرکز تحقیقات گیاهشناسی تبریز

چکیده:

به منظور بررسی کارایی مصرف جداگانه و تلفیقی کودهای شیمیایی و بیولوژیک در زراعت ذرت رقم ۴۰۴ – SC آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در مزرعه ی تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل چهار سطح کود نیتروژن ( صفر، ۶۰، ۱۲۰، ۱۸۰) و تلقیح بذر با سویه های مختلف باکتری در سه سطح (باکتری آزوسپریلیوم لیپوزوم استرین ….. ازتوباکتر کروکوکوم استرین ۵ و عدم تلقیح با این باکتری به عنوان شاهد) بودند. نتایج این بررسی نشان داد که تلقیح کودهای بیولوژیک باکتری های افزاینده رشد سبب افزایش معنی دار بازده زراعی، بازده نسبی زراعی، کارایی مصرف کود و میزان بازیافت کودهای نیتروژنی شده است. نتایج نشان داد که بین ازتو باکتر و آزوسپریلیوم، آزوسپریلیوم تاثیر بهتری بر روی صفات مورد بررسی داشت.