سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاور
جواد حمزه ئی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی
امین بور بور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاور
حامد میرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاور

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار بذور گلرنگ با نیترات پتاسیم بر جوانه زنی آن ها در شرایط تنش شوری در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد . آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور پیش تیمار بذر و سطوح شوری به ترتیب در دو و هفت سطح به صورت فاکتوریل و در سه تکرار انجام شد . سطوح تیماردهی شامل شاهد و تیمار بذر به مدت ۲ ساعت در نیترات پتاسیم و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و سطوح شوری شامل ۰و ۴٫۳ و ۶٫۹ و ۱۲٫۷ و ۱۷٫۴ و ۲۰٫۹ و ۲۳٫۵ دسی زیمنس بر متر بود که با استفاده از کلرید سدیم (NaCl) اعمال گردید. نتایج نشان داد که با افزایش تنش مولفه های جوانه زنی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و وزن تر گیاهچه کاهش یافت . ولی، میزان این کاهش برای بذرهای تیمار شده کمتر بود . در کلیه سطوح شوری بذرهای تیمار شده نسبت به شاهد دارای سرعت جوانه زنی و وزن تر گیاهچه بیشتری بودند. همچنین، درصد جوانه زنی در بذر های تیمار شده بیشتر از شاهد بود که درصد افزایش آن در سطوح بالاتر شوری بیشتر بود. به طور کلی می تو ان نتیجه گرفت که پیش تیمار بذور گلرنگ با نیترات پتاسیم باعث بهبود مولفه های جوانه زنی در شرایط تنش شوری گردید و می تواند مقاومت گیاه گلرنگ را در مقابل تنش شوری در مرحله جوانه زنی افزایش دهد.