سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره زارع زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
رئوف سید شریفی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی برمکی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
اکبر عبدی – مربی مرکز تحقیقات گیاه شناسی تبریز

چکیده:

کاربرد کودهای بیولوژیک به ویژه باکتریهای محرک رشد گیاه به صورت تلفیق با مصرف کودهای شیمیایی مهمترین راهبرد تغذیه تلفیقی گیاه برای مدیریت پایدار بوم نظام های کشاورزی و افزایش تولید آنها در سیستم کشاورزی پایدار با نهاده کافی می باشد. به منظور بررسی تاثیر کاربرد مایه تلقیح باکتری های آزوسپریلیوم و از توباکتر بر برخی صفت های مورفولوژیکی گیاه ذرت، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه ی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل چهار سطح کود نیتروژن ( صفر و ۶۰ و ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره و تلقیح بذر با سویه های مختلف باکتری در سه سطح (باکتری آزوسپریلیوم لیپوزوم استرین OF، ازتوباکتر کروکوکوم استرین ۵ و عدم تلقیح با این باکتری به عنوان شاهد) بودند. نتایج این بررسی نشان داد که پیش تیمار بذر ذرت با ابکتری های محرک رشد تاثیر مثبتی بر صفت های، ارتفاع بلال، تعداد شاخه در تاسل، تعداد برگ بالای بلال، تعداد بدگ در غلاف، عمق دانه، طول بلال و مساحت برگ بلال داشت. نقش باکتری آزوسپریلیوم بسیار بارزتر از ازتو باکتر بود.