سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسیم سیروس – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس
علی سروش زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس
فائزه قناتی – دانشیار گروه علوم گیاهی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور برسی اثر پیشتیمار تریازول بر جوانهزنی، صفات رویشی و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان گیاهچههای کلزا در شرایط غرقابی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد. بذور کلزا رقم هایولا ۴۰۱ با غلظتهای متفاوت تریازول ۰، ۲۵ ، ۵۰ میلی گرم در لیتر تیمار شدند. سپس به منظور جوانهزنی در ژرمیناتور قرار دادهشدند. پس از اتمام دوره جوانهزنی صفاتی از قبیل درصد جوانهزنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه، وزن خشک گیاهچه و فعالیت آنزیم کاتالاز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان داد که تنش غرقابی سبب کاهش درصد جوانهزنی و خصوصیات رشد گیاهچههای کلزا میگردد. استفاده از پیشتیمار تریازول در شرایط غرقابی سبب بهبود این صفات گردید به طوری که غلظت ۵۰ میلیگرم در لیتر موثرتر بود. سنجش فعالیت آنزیمی نشان داد که فعالیت آنزیم کاتالاز در شرایط تنش غرقابی کاهش یافته و تریازول سبب افزایش فعالیت این آنزیم می- گردد.