سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم مرادیان – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حسین افضلی مهر – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
امین غریب زاده – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

بهینه سازی رودخانه نیاز به یک فهم دقیق از الگوی جریان از نقطه نظر مورفودینامیک دارد گیاهان آبزی در رودخانه ها بعنوان یک عامل مقاومت جریان و جود دارد و غالبا خطرات سیل را کاهش میدهند گیاهان روی دیواره کانالهای طبیعی بعنوان یک عامل مهم روی ساختار جریان تاثیر می گذارند وجود پوششهای گیاهی روی دیواره ی کانالهای طبیعی تاثیر مجزایی را روی ساختار جریان می گذارد با توجه به اینکه اطلاعاتی در زمینه جریان غیریکنواخت کند شونده و از جمله نسبت ظرافت کوچک در کانالهای باز وجود ندارد مطالعه و ارایه مفاهیم هیدرودینامیکی دررابطه با ساماندهی رودخانه ها ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق توزیع سرعت تحت جریان غیریکنواخت کندشونده در بستر شنی برای نسبت ظرافت کمتر از ۱/۵ و پوشش گیاهی دردیواره ها مورد بررسی قرارمی گیرد. نتایج نشان داد که درمورد پوشش گیاهی دردیواره حداکثر شدت آشفتگی در حالت پوشش گیاهی و بستر شنی زیرسطح آب رخ می دهد و توزیع شدت آشفتگی نسبت به حالت بدون پوشش در دیواره متفاوت میباشد.