سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم مرادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حسین افضلی مهر – دانشیاران دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور –
امین غریب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

بهینه سازی رودخانه نیاز به یک فهم دقیق از الگوی جریان از نقطه نظر مورفودینامیک دارد وجود پوشش های گیاهی روی دیواره ی کانالهای طبعیی تاثیر مجزایی را روی ساختار جریان می گذارد با توجه به اینکه اطلاعاتی در زمینه جریان غیریکنواخت کند شونده و از جمله نسبت ظرافت کوچک در کانالهای باز وجود ندارد مطالعه و ارایه مفاهیم هیدرودینامیکی دررابطه با ساماندهی رودخانه ها ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق توزیع سرعت تحت جریان غیریکنواخت کند شونده در بستر شنی برای نسبت ظرافت کمتر از ۱/۵ و پوشش گیاهی دردیواره ها مورد بررسی قرارمیگیرد نتایج نشان داد که درمورد پوشش گیاهی دردیواره حداکثر سرعت تحت جریان کند شونده برای بستر شنی زیرسطح آب رخ میدهد و توزیع سرعت نسبت به حالت بدون پوشش درمتفاوت م یباشد.