سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هانیه طلوعی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
جواد مهتدی نیا –

چکیده:

ویتامین ای آنتی اکسیدانی طبیعی با خواص سلامتی بخش است دراین مطالعه تاثیر افزودن این ویتامین در پوشش کیتوزان برشاخصهای فساد اکسیداتیو درماهی قزل آلا مورد بررسی قرارگرفت به این منظور ماهیان پس از حذف ضایعات بطور کامل درمحلول پوشش کیتوزان ۲درصد و کیتوان ۲ درصد حاوی ۰/۲ درصد از ویتامین ای غوطه ور شدند نمونه ها در دمای ۴ درجه سانتی گراد قرار داده شدند و درروزهای ۰و۷و۱۴و۲۱ از نظر میزان اکسیداسیون اولیه عدد پراکسید و اکسیداسیون ثانویه اندیس انیزیدین و اکسیداسیون کل عدد توتوکس مورد بررسی قرارگرفتند. برطبق نتایج آنالیزهای آماری افزودن آلفا توکوفرول درپوشش کیتوزان بطور معنی داری P<0/05 فساد اکسیداتیو درنمونه های پوشش دیده را کاهش میدهد.