سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی شاهرخ نیا – استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده:

دربسیاری از دشتهای کشور فاصله بین منبع آب تا مزرعه زیاد بوده که این موضوع باعث افزایش اتلاف آب درکانالهای ابیاری می گردد دراین تحقیق میزان نشت آب درکانالهای آبیاری سنتیو پوشش شده درروستای جنت شهرشهرستان داراب دراستان فارس و درسه تکرار اندازه گیری گردید برای این کار از روش حوضچه ای که یکی از دقیقترین روشهای اندازهگیری نشت آب درکانالها می باشد استفاده گردید نتایج این تحقیق نشان داد که پوشش نمودن کانالهای آبیاری سنتی حدود ۸۵ درصددرکاهشنشت آب تاثیر داشته است درکانالسنتی حدود ۳ درصد از دبی کانال درهر کیلومتر از طول کانال دراثر نشت به هدر می رود که با پوشش نمودن این کانالها تلفات نشت به حدود ۰/۶% رسیده است.