سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیدا محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد
یونس مستوفی – دکتری
ذبیح اله زمانی – دانشیاران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ابوالفضل اصغری مرجانلو – دکتری

چکیده:

در این پژوهش تآثیر بسته بندی با دو پوشش پلی مری (پلی اتیلن با دانسیته کم و پلی پروپیلن) در شرایط اتمسفر تعدیل یافته غیر فعال بر خصوصیات کیفی و عمر انباری میوه های زغال اخته ((Cornus mas L. ارزیابی شد. پس از توزین و بسته بندی در آزمایشگاه فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، میوه های بسته بندی شده همراه با میوه های شاهد (در ظروف بدون در پوش) به سردخانه گروه منتقل و در دمای ۱ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۹۵-۹۰% به مدت ۳۵ روز نگهداری شدند. در این آزمایش میوه ها در روز قبل از انباری و در طول دوره نگهداری با فاصله ۷ روز از سردخانه خارج و از نظر فاکتور های مختلف کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد میوه های بسته بندی شده با هر دو پوشش تآثیر معنی داری در کاهش درصد افت وزن داشت. پوشش پلی پروپیلنی نسبت به پوشش پلی اتیلنی با دانسیته کم بهترین اثر را در حفظ شاخص رنگی نشان داد. در طول دوره انباری PH افزایش یافت و بین پوشش ها اختلاف معنی داری مشاهده نشد ولی شاهد بیشترین میزان PH را نشان داد. بین پوشش ها از نظر TSSو TA اختلاف معنی داری مشاهده گردید و به ترتیب بالاترین مقادیر TSS و TA در پوشش پلی پروپیلن و پلی اتیلن مشاهده گردید. ویتامین Cو کیفیت ظاهری کاهش یافت و میوه های شاهد پایین ترین مقدار ویتامین Cو کیفیت ظاهری را نشان دادند.