سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا سیف زاده – مرکز ملی تحقیقات فراوری آبزیان انزلی
عباسعلی مطلبی – کرج موسسه تحقیقات شیلات ایران
محمدتقی مظلومی –

چکیده:

برای پوشش کردن ماهی کیلکا از سدیم آلژینات ۲ درصد و زمان ۲ ساعت استفاده شد از کیلکای بسته بندی شده درظروف یکبارمصرف با پوشش سلوفان به عنوان شاهد استفاده شدنمونه ها به مدت شش ماه درسردخانه ۱۸- درجه سلسیوس نگهداری شدند. آلودگی به باکتریهای کلیفرم – اشریشیا و سودوموناس درنمونه ها مشاهده نشد درنمونه های پوش شداردرقیاس با شاهد رطوبت پروتئین چربی خاکستر افزایش اما پراکسید نیتروژن ازت دار ph اسید چرب آزاد تیوباربیتوریک اسید و شمارش باکتریها کاهش داشتن درآزمایشات شیمیایی درنمونه های پوشش دار برخلاف شاهد تفاوت معنی دارآماری طی زمان ماندگاری سردخانه ای مشاهده نشد P<0/05 نمونه های پوشش دار تاپایان مدت زمان ماندگاری درسردخانه از کیفیت خوبی برخوردار بودند اما نمونه ها شاهد پس از سه ماه کیفیت خود را از دست داده بودند.