سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی یزدانی – کارشناس ارشد متالورژی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

بهبود مقاومت خوردگی آلیاژ هوایی آلومینیوم ۲۰۲۴-T3 به عنوان پرکابردترین آلیاژ مورد استفاده درصنایع هواپیماسازی همواره مورد توجه محققین علوم هوافضا بودها ست دراین پژوهش پوششهای مختلف اکسیدآلومینیوم به منظرو افزایش مقاومت بخوردگی این آلیاژ برروی سطح فلز اعمال گردید. این پوشش ها به روش آندایز و با بهره گیری از سه نوع محلول مختلف اسید سولفوریک اسید فسفریک و مخلوط مشخصی از اسیدهای مذکور برروی نمونه های آلومینیومی ایجاد گردیدند. از م یکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و ضخامت سنج دیجیتالی به منظور تعیین ضخامت پوشش های ح اصله استفاده شد رفتار خوردگی نمونه های پوشش دار و بدون پوشش به کمک روش الکتروشیمیایی مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج بیانگر بهبود قابل توجه مقاومت به خوردگی این آلیاژ پس از اعمال پوشش های آندایز مختلف می باشد نتایج آزمونهای خوردگی نشان میدهد که پوشش آندایز ایجاده شده درمحلول اسید سولفوریک بهترین رفتار خوردگی را در محیط کلریدی داشته و مقاومت بخوردگی آلومینیوم را تاب یش از ۹۵ درصد افزایش میدهد.