سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشدتغذیه دام
علی احمد علوقطبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علیرضا صیداوی –
زهره پورحسین عربانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام

چکیده:

این مطالعه به منظور مقایسه اثرپوست پرتقال خشک شده وعصاره آن برتعداد اریتروسیت ها لکوسیت ها و شمارش افتراقی آنها درجوجه های گوشتی با ۷۲۰قطعه جوجه یک روزه ازسویه راس ۳۰۸ درقالب یک طرح کاملا تصادفی شامل ۵ تیمار ۴ت کرار و ۲۰ پرنده درهرتکرار انجام شد تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد سطوح ۱/۵ و ۳درصد پوست پرتقال خشک شده از واریته محلی استان گیلان درجیره مصرفی جوجه های گوشتی از ابتدای دوره پرورش تا۲۱ روزگی و سطو ح۱/۵ و ۳ درصد پوست پرتقال خشک شده از ابتدای دوره پرورش تا۴۲روزگی عصاره پوست پرتقال با ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ ppm از ۲۱-۱ روزگی و عصاره پوست پرتقال با ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ ppm از ۴۲-۱ روزگی درآب مصرفی بود به منظور ارزیابی اریتروسیت ها لکوسیت ها و شمارش افتراقی انها و همچنین نسبت هتروفیل به لنفوسیت یک پرنده از هر تکرار انتخاب و در۴۲روزگی خونگیری به عمل آمد براساس نتایج این تحقیق میانیین اریتورسیت ها درتمامی تیمارها و تعدادلکوسیت ها فقط درتیمار مصرف کننده ۳ درصد پوست پرتقال تا ۲۱ روزگی با تیمار شاهد دارای اختلاف معنی داری بود اما سایر تیمارها با شاهد تفاوت معنی داری را نشان ندادند p<005 درنهایت براساس نتیجه این پژوهش پوست پرتقال را میتوان به عنوان یک افزودنی که موجب تقویت سیستم ایمنی درجوجه های گوشتی میگردد استفاده نمود.