سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عباس ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشدتغذیه دام
علی احمد علوقطبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علیرضا صیداوی –
زهره پورحسین عربانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام

چکیده:

پرتقال یکی ازفراوان ترین میوه های موجود دراستانهای شمالی ایرانمیابشد که کمتر به بحثتغذیه ای آن درعلوم دامی به ویژه تغذیه طیورتوجه شده است لذا آزمایشی به منظور بررسی تاثیر پوست خشک شده این میوه بربرخی ازپارامترهای خونی جوجه های گوشتی با ۴۰۰ قطعه جوجه یکروزه ازسویه راس ۳۰۸ درقالب یک طرح کاملا تصادفی شامل ۵تیمار ۴تکرار و ۲۰قطعهجوجه درهرتکرار انجام شد تیمارهای آزمایشی شامل تیمارشاهد سطوح ۱/۵و۳درصد پوست پرتقال خشک شده از ابتدای دوره پرورش تا۴۲روزگی و سطوح ۱/۵و۳ درصد پوست پرتقال خشک شده ازابتدای دوره پرورش تا۲۱روزگی درجیره مصرفی جوجه های گوشتی بود به منظور ارزیابی پارامترهای خونی کلسترول تری گلیسیریدLDL1 ، HDL2 ، ۳VLD و اسید اوریک نمونه های خون در۴۲روزگی ازتکرارهای هرتیمار جمع آوری شد براساس نتایج این ازمایش تیمارهای حاوی پوست پرتقال نسبت به تیمارشاهد مقادیرکمتری گلوکز کلسترول LDL و VLDL درخون داشتندP<0/05 اما تیمارهای آزمایشی برمیزان اسید اوریک و HDL خون تاثیر معنی داری نداشتندP>0.05