سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعیده کسلخه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشگاه منابع طبیعی گرگان
فرهاد خرمالی – دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشاد کیانی – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی بارانی مطلق – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

گلسنگ ها از مهمترین پوسته های بیولوژیکی خاک در سرزمین های خشک و نیمه خشک هستند. که نتیجه همزیستی بین قارچ و جلبک می باشند که بخش قارچی تامین کننده مواد معدنی جلبک می باشد در حالیکه بخش جلبک تولید غذا را بر عهده دارد. به دلیل اثر ریشه و هیف قارچها در خاکدانه های که دارای ماده آلی بیشتری هستند خاکدانه های پایداری در آب بوجود می آیند، از طرف دیگر وجود ماده آلی در خاک به صورت هیف های قارچی و ریشه ها موجب قرار دادن ذرات در کنار یکدیگر به صورت فیزیکی می شوند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر پوشش گلسنگ و پایداری خاکدانه ها در کاهش فرساش در منطقه آلاگل استان گلستان صورت پذیرفت. و نتایج نشان داد که افزایش پایداری در خاک های دارای پوشش گلسنگ می تواند بخاطر افزایش ماده آلی در این نوع خاک ها باشد. که همگام با بزرگتر شدن اندازه خاکدانه ها بر وزنشان افزوده شده و بنابراین مقاومت بیشتری در مقابل فرسایش از خود نشان می دهند، در مجموع میتوان نتیجه گرفت خاک های که در آنها پوشش متراکمی از گلسنگ مشاهده می شود میزان فرسایش کمتر است.