سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدشریف حسین بر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان واحد بین الملل چابه
محمدرضا سهرابی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر شابختی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

درمقاله حاضر تاثیر افزودن درصدهای مختلف پوزولان تفتان در بتن به عنوان جایگزین بخشی ا زسیمان مورد استفاده بصورت تجربی مطالعه و ب نمونه شاهد مقایسه می گردد نمونه ها با نسبت آب به سیمان ۰/۴ ساخته شد و در دو حوضچه که دارای آب معمولی آب دریا می باشند در شرایط محیطی چابهار نگهداری شده اند نتایج بدست آمده نشان میدهد که مقاومت فشاری بتن حاوی پوزولان در درازمدت افزایش می یابد و استفاده از پوزولان تفتان به عنوان جایگزین بخشی از سیمان امکان پذیر و قابل توصیه است.