سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی پاشاباوندپوری – کارشناسارشد عمران، گرایشخاکو پی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده:

آهک تاثیرات مهمی در اصلاح خاک های رسی دارد، ولی در شرایط حضور سولفات به علت واکنش های شیمیایی که بین رس، آهک وسولفات انجام می گیرد، کانی های متورم شونده ای به نام های اترینگایتو تاماسایت تشکیل می شوند که با توانایی جذب میزان زیادی آب به شدت متورم شده و سبب می شوند که اهداف تثبیت خاکحاصل نشود. در این تحقیق با بررسی تاثیر پوزولان بر خصوصیات تراکمی و تورمی خاکرستثبیت شده با آهکهمراه با گچ به عنوان سولفات معمول درخاکوارزیابی نتایج آزمایشتورم آزاد بر روی نمونه های رسی تثبیت شده با آهک، روشی برایجلوگیری از افزایشتورم این نوع خاکها در اثر حضور سولفاتارائه شده است.