سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نرگس سگوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست گیاهی
حسین لاری یزدی – استادراهنما و استادیار دانشگاه بروجرد
فرحناز دیناروند – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست گیاهی

چکیده:

خشکی به عنوان مهمترین فاکتور کنترل کننده عملکرد محصولات تقریبا روی کلیه فرایندهای رشد گیاه تاثیر گذار است به منظور ارزیابی صفت فیزیولوژیک یک کلروفیل کل (a+b دردو رقم گندم سرداری و مرودشت تحت شرایط تنش خشکی ازمایشی درقالب محیط کشت هیدروپونیک در۵ سطح ۰و۱/۴-و۲/۹-و۴/۱۸-و۱۱/۷- بار که به ترتیب از میزان ۰و۹۸و۱۴۸و۱۹۷و۳۲۲ گرم برلیتر پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ درسه تکرار درسال ۱۳۹۰ دربروجرد انجام شد سنجش مقدار کلروفیل کل (a+b درهر دو رقم با گذشت ۱۰و۲۰ روز بعدازاعمال تنش نشان داد میزان کلروفیل کل با افزایش شدت تنش به شکل معنی داری نسبت به شاهد کاهش یافته و دررقم مرودشت کاهش کلروفیل کل بیشتر از رقم سرداری می باشد و درغلظت ۳۲۲ به حداقل میزان خود بعداز۲۰ روز می رسد نتایج حاصل ازسنجش دو شاخص رشد رRGR SLA نشان میدهد که تنش خشکی باعث کاهش معنی داری درمیزان این دو شاخص شده اما کاه ش دررقم مرودشت بازهم نسبت به رقم سرداری بیشتر است.