سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا عابدینی – کارشناس ارشد زراعت
نورعلی ساجدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور مطالعه اثرپلیمرسوپرجاذب برعملکرد و اجزایعملکرد ارقام گندم دیم آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درمزرعه تحقیقاتی واقع درشهرستان خمین درسه تکرار درسال زراعی ۹۰-۸۹ اجرا شد عواملمورد بررسی شامل پلیمر سوپرجاذب درچهارسطح ۰و۱۰و۲۰و۳۰ کیلوگرم درهکتار و ارقام گندم دیم شامل آذر۲ سرداری و رصد بود صفات مورد بررسی شامل تعدادپنجه کل و بارور تعداددانه درخوشه وزن هزاردانه عملکرد دانه بودند نتایج نشان داد که اثرتیمارهای سوپرجاذب برعملکرد دانه میانگین تعدادپنجه کل و بارور و وزن هزاردانه معنی دار بود همچنین بین ارقام مختلف نیز ازنظر صفات فوق اختلاف معنی داری مشاهده شد.