سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین برجی – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد گلچین – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سعید شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر پلیمرهای آب دوست، نیتروژن و دور آبیاری بر خصوصیات روشی نهال انگور ( Vitis vinifera) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. تیمارها شامل پلیمر آب دوست در سه سطح (صفر و ۴ و ۸ گرم در کیلوگرم) از منبع سوپر جاذب ۲۰۰ ؛ نیتروژن در چهار سطح (صفر و ۱۵۰ و ۳۰۰ و ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار) از منبع سولفات آمونیم و دور آبیاری در دو سطح ( ۴ و ۶ روز) بودند که به خاک گلدانهای ۴ کیلوگرمی اعمال گردیدند. سپس نهالهای انگور به گلدانها منتقل و پس از ۹۰ روز پارامترهای مورد نظر اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تیمارها بر شاخصهای مورد اندازه گیری تأثیر معنی داری دارند افزایش مقدار پلیمر و نیتروژن سبب افزایش سطح برگ، تعداد شاخه و تعداد برگ و همچنین کاهش کلروفیل گردید. اما کاهش مقدار آب سبب کاهش سطح برگ، تعداد شاخه، تعداد برگ و میزان کلروفیل گردید.