سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا عابدینی – کارشناس ارشد زراعت
نورعلی ساجدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور مطالعه اثرپلیمرسوپرجاذب برعملکرد و اجزایعملکرد ارقام گندم دیم آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درمزرعه تحقیقاتی واقع درشهرستان خمین درسه تکرار درسال زراعی ۹۰-۸۹ اجرا شد عواملمورد بررسی شامل پلیمر سوپرجاذب درچهارسطح ۰و۱۰و۲۰و۳۰ کیلوگرم درهکتار و ارقام گندم دیم شامل آذر۲ سرداری و رصد بود صفات مورد بررسی شامل درصد نشت یونی و انتقال مجدد بودند نتایج نشان داد که اثرتیمارهای سوپرجاذب برصفات درصد نشت یونی و انتقال مجدد معنی دار بود همچنین بین ارقام مختلف نیز ازنظر صفات فوق اختلاف معنی داری مشاهده شد. بیشترین عملکرد به میزان ۱۱۶۱ کیلوگرم درهکتار ازتیمار ۳۰ کیلوگرم درهکتارسوپرجاذب و رقم آذر۲ بدست امد و کمترین میزان عملکرد به میزان ۸۵۵ کیلوگرمدرهکتار از تیمار بدون مصرف سوپرجاذب و رقم سرداری حاصل شد.