سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین هاشم زاده وندی – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
بهرنگ آشورون – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
جابر سلطانی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

کشورایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است که با مدیریت صحیح آبو خاک و بکارگیری روشهای جدید میت وان از منابع محدود اب به نحوه بهینه استفاده نمود اقدامات مختلفی درجهت حفظ و ذخیره آب درخاک می توان انجام داد یکی از روشهای جدیددرکنترل فرسایش خاک و رواناب استفاده از سوپرجاذب ه می باشد این پلیمرها قادرند مقادیر زیادی آب حاصل از بارندگی و یا آب آبیار ی را جذب کرده و از فرونشت آن جلوگیری کنند این تحقیق به منظور بررسی تاثیر میزان مختلف pam مخلوط شده با خاک درغلظت های ۰و۲و۴ گرمدرکیلوگرم درکنترل رواناب و فرسایش خاک و حفاظت از خاک کشاورزی صورت گرفته است برای این منظور از دستگاه شبیه سازباران استفاده شد نتایج نشان میدهد با افزایش غلظت PAM مخلوط با خاک کشاورزی رواناب و فرسایش خاک کاهش می یابد PAM با غلظت ۴ گرم درکیلوگرم رواناب و فرسایش خاک را نسبت به تیمارشاهد بترتیب بمیزان ۵۰و۶۰ درصد کاهش داده است.