سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدباقر رضوی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه تفرش
محسن اعتمادی – استادیار دانشکده عمران و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدقاسم سحاب – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تفرش
کاوه استادعلی عسکری – استادیار دانشکده عمران و عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی نجف آباد

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر پلان معماری یا شکل هندسی سازه روی رفتار ساختمان در مقابل زلزله باروشهای استاتیکی معادل و دینامیکی ارزیابی شده و نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی معادل و دینامییک و همچنین ترکیبهای خاصی از مقادیر تحلیل استاتیکی معادل مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است سپس انواع مختلفی از ساختمانهای نامنظم L- شکل با نسبتهای مختلف نامنظیم نسبت های مختلف بیرونزدگی و در ارتفاع های مختلف مدل و به دو روش استاتیکی معادل و دینامیکی تحلیل گردید. میزان پیچش در س اختمان های نامنظم معیار مقایسه قرار گرفت طبقه بندی نتایج هر دو تحلیل استاتیکی معادل و دینامیکی و مقایسه آنها نشان داد در ساختمان های منظم با تعداد طبقات متفاوت مقادیر پیچش استاتیکی معادل درامتداد بحرانی و پیچش دینامیکی ماکزیمم تقریبا یکسان است ولی در ساختمان های نامنظم L- شکل اینگونه نیست در ساختمانهای نامنظم L- شکل چنانچه تعداد طبقات ساختمان مدل شده کمتر از ۵ طبقه باشد اختالف اندکی بین مقادیر پیچش استاتیکی معادل در امتداد بحرانی و پیچش دینامیکی ماکزیمم ملاحظه می گردد تا حدی که م یتوان از آن چشم پوشی کرد.