سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد فرزان منش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشت
فریدون رادمنش – دکتری هیدرولوژی ومنابع آب ٬عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
احسان دریکوند – دکتری آب و فاضلاب ٬ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

رودخانه خرم‌آباد در محدوده مورد مطالعه ۴۷-۴۵ تا ۴۸-۳۶ طول شرقی و ۳۳-۱۰ تا ۵۰-۳۳ عرض شمالی قرار گرفته و از شاخه‌های مهم رودخانه کشکان می باشد. شاخه‌های اولیه آن به نامهای ذهابی، آزادی و چم‌چقال از دامنه‌های کوه ریمله و سفیدکوه در شمال و شمال‌غربی محدوده خرم‌آباد سرچشمه می‌گیرند.رژیم آبدهی آن برفی – بارانی وجریان آبدهی آن دائمی است.دراین مقاله کیفیت آب رودخانه خرم آباد در ۱۲نقطه موردبررسی قرارگرفت و پس از آنالیز نتایج بدست آمده از نمونه آب درآزمایشگاه مشخص شدکه کمترین میزان اکسیژن محلول مربوط به نقطه بهرام جودر فاصله یک کیلومتری از ابتدای نمونه گیری با مقدار mg/lit 4.27 می باشد که آلوده ترین نقطه رودخانه قلمدادمی شودودلیل آن وجودتالارهای پذیرایی متعدد دراین فاصله است و بیشترین میزان اکسیژن محلول مربوط به نقطه رباط نمکی درابتدای نمونه گیری با مقدار mg/lit8.51 میباشد