سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین عموئی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام
علی احمد علوقطبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مهرداد بویه – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علی گلشاهی – کارشناسی ارشد تغذیه

چکیده:

تکنوموس یا مانان الیگوساکارید M0S ازدیواره سلولی مخمری به نام ساکارومایسس سرویسیا مشتق میشوند آنها قندهای هستند که نه با آنزیمهای هضمی داخلی هیدرولیز می شوند و نه ازطریق میزبان جذب م یشوند و فقط به عنوان یک عامل پری بیوتیک که میتواند جایگزین محرکهای رشد ضدمیکروبی باشد شناخته شده و درتغذیه دام نیز بسیارحائز اهمیت هستند لذا این تحقیق که به منظور بررسی اثرات پری بیوتیک تکنوموس برمتابولیت های خونی جوجه های گوشتی به منظور راهکاری برای جایگزین محرکهای رشد آنتی بیوتیکی که درقالب طرح کاملا تصادفی شامل ۴ تیمار ۴تکرار انجام شد تیمارهای آزمایشی شامل ۴ سطح صفر ۰/۰۲۵و۰/۰۷۵و۰/۱۲۵ درصد پری بیوتیک تکنوموس بود براساس نتایج این آزمایش درسن ۴۲روزگی تیمارهای حاوی تکنوموس نسبت به شاهد گلوکز و آنزیم آلکالین فسفاتاز کمتری داشتند p<0/05 اما تیمارهای آزمایشی میزان کلسترول تری گلیسیرید و اسید اوریک را نیز کاهش دادند ولی این کاهش تاثیر معنی داری نداشت.