سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد فخریه – کارشناس ارشد مهندسی زلزله- عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلام
رضا کرمی محمدی – دکتری مهندسی زلزله- مدرس دانشگاه های تهران و شهرکرد

چکیده:

انرژی ورودی زلزله به سازه یکی از معیارهای مهم خرابی در سازه می باشد و از عوامل مهم تاثیرگذاربر آن سختی ومیرایی سازه است. از طرف دیگر می دانیم که سختی سازه وابسته به پریود طبیعی سازه می باشد و این امر مطالعه رابطه بین انرژی ورودی زلزله به سازه با پریود و میرایی سازه را ضروری می سازد.لذا در این تحقیق سعی شده رابطه بین ماکزیمم انرژی ورودی زلزله به سازه بر واحد جرم(برای حذف اثرجرم) با پریود و میرایی سازه برای سیستم تک درجه آزادی بااعمال شتابنگاشت زلزله های معتبر جهان برای خاک نوع یک و دو با انجام تحلیل دینامیکی مشخص شود. با تغییر پریود و میرایی سازه ، ماکزیمم انرژی ورودی زلزله تغییر می کند. این تغییرات، بصورت رابطه ماکزیمم انرژی ورودی زلزله به سازه بر واحد جرم با پریود و میرایی سازه نمود پیدا خواهد کرد. ماکزیمم انرژی ورودی زلزله به سازه بر واحد جرم با افزایش پریود طبیعی سازه، افزایش و با کاهش میرایی سازه، افزایش می یابد