سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد فخریه – کارشناس ارشد مهندسی زلزله- عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلام
رضا کرمی محمدی – دکتری مهندسی زلزله

چکیده:

تغییر مکان ماکزیمم سازه یکی از معیارهای مهم خرابی در سازه می باشد و از عوامل مهم تاثیرگذاربر آن سختی ومیرایی سازه است. از طرف دیگر می دانیم که سختی سازه وابسته به پریود طبیعی سازه می باشد و این امر مطالعه در مورد رابطه بین تغییر مکان ماکزیمم سازه با پریود و میرایی سازه را ضروری می سازد. لذا در این تحقیق سعی شده رابطه بین تغییر مکان ماکزیمم سازه با پریود و میرایی سازه برای سیستم تک درجه آزادی بااعمال شتابنگاشت زلزله های معتبر جهان برای خاک نوع یک و دو با انجام تحلیل دینامیکی مشخص شود. با تغییر پریود سازه و میرایی سازه ، ماکزیمم تغییر مکان سازه تغییر می کند. این تغییرات، بصورت رابطه تغییر مکان ماکزیمم سازه با پریود و میرایی سازه نمود پیدا خواهد کرد. با افزایش پریود طبیعی سازه، ماکزیمم تغییرمکان افزایش و با کاهش میرایی سازه، ماکزیمم تغییرمکان ، افزایش می یابد که خود نشان دهنده آن است که روابط بدست آمده صحیح می باشند.